plakat szachy konkurs

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT PROMUJĄCY GRĘ W SZACHY

ORGANIZATORZY:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach Filia w Rzerzęczycach

oraz Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach

CELE KONKURSU:

• popularyzacja gry w szachy wśród uczniów gminy Kłomnice, zaznajomienie z zaletami gry w szachy,

• kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat,

• wyrażanie odczuć w formie plastycznej,

• promocja utalentowanej młodzieży i prezentacja ich twórczości plastycznej. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

• Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej w formie plakatu promującego grę w szachy

• Jury będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I − klasy I - III SP

Kategoria II − klasy IV - VI SP

Kategoria III − klasy VII SP i II i III Gimnazjum  

• Komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach wiekowych przyzna po jednej nagrodzie głównej oraz do dwóch wyróżnień. Jury zastrzega sobie inny podział nagród. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i książkowe, pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców konkursu oraz prezentację najciekawszych prac na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Rzerzęczycach. Prace laureatów będą również prezentowane na wystawie pokonkursowej w czerwcu 2018 r. w na II Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Kłomnice.

• Format prac plastycznych – wyłącznie A3.

• Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem itp.) jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. 

• Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

• Pracę należy podpisać pismem drukowanym czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły.

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

KONTAKT

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: bibliotekarz Monika Rączkowska  tel. 668 136 149 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 28 lutego 2018 r. na poniższy adres (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY)

Biblioteka Publiczna ul. Skrzydlowska 91, 42-270 Rzerzęczyce 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni licząc od 28 lutego 2018 r. Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej www.biblioteka.klomnice.pl. Do laureatów będą przesłane zawiadomienia na adres ich szkół. Prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

UWAGI DODATKOWE

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.